Preskočiť na obsah

stratégia ľudských zdrojov vo výskume

KOHO ZAUJÍMA HRS4R?

mať lepšie pracovné podmienky


pritiahnuť kvalitných ľudí


zlepšiť svoju kariéru

predchádzať konfliktom na pracovisku

OBLASTI

akčného plánu

HRS4R v SAV

IMPLEMENÁCIA STRATÉGIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV VO VÝSKUME V SAV

Miera súladu je v jednotlivých organizáciách SAV rôzna, preto aj implementácia krokov akčného plánu bude pripôsobená skutočným potrebám tej-ktorej organizácie. Veľký dôraz bude kladený na zdieľanie dobrej praxe medzi organizáciámi. Väčšina opatrení prijatých na centrálnej úrovni bude mať rámcový alebo odporúčací charakter a organizáciám bude ponechaná voľnosť v prijatí vlastných opatrení, ktoré budú zodpovedať ich aktuálnej situácii a potrebám. Organizáciám bude pri tomto poskytnutá potrebná súčinnosť a metodická podpora. Harmonogram implementácie, ako ak kontrola cieľov budú kvartálne.

ZABEZPEČENIE IMPLEMENTÁCIE

Na zabezpečenie riadnej implementácie bude vytvorená a podľa potreby dopĺňaná pracovná skupina, ktorá bude úzko spolupracovať s dedikovanými osobami v jednotlivých organizáciách. Nevyhnutná je tiež spolupráca s Predsedníctvom SAV, ako aj rozličnými odbormi/referátmi v rámci Úradu SAV.

Prihláste sa na odber nášho newslettera