mala by zaujímať aj vás, ak chcete:

mať lepšie pracovné podmienky

pritiahnuť kvalitných ľudí

zlepšiť svoju kariéru

predchádzať konfliktom na pracovisku

Oblasti

Akčného plánu

Nábor
zamestnancov

Projektový manažment

Etické
otázky

Kariérny
rozvoj

Duševné
vlastníctvo

Zodpovedný a inkluzívny prístup

Zamestnanecké benefity

Správa údajov a majetku

Výuka a
štúdium

HRS4R v SAV

Slovenská akadémia vied predložila plán plnenia HRS4R Európskej komisii na schválenie. S cieľom zosúladenia postupov v jednotlivých organizáciách SAV s princípmi Charty a Kódexu, bude implementácia HRS4R realizovaná v rámci 45 krokov definovaných v Akčnom pláne

IMPLEMENTÁCIA STRATÉGIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV VO VÝSKUME V SAV

Miera súladu je v jednotlivých organizáciách SAV rôzna, preto aj implementácia krokov akčného plánu bude prispôsobená skutočným potrebám tej-ktorej organizácie. Veľký dôraz bude kladený na zdieľanie dobrej praxe medzi organizáciami. Väčšina opatrení prijatých na centrálnej úrovni bude mať rámcový alebo odporúčací charakter a organizáciám bude ponechaná voľnosť v prijatí vlastných opatrení, ktoré budú zodpovedať ich aktuálnej situácii a potrebám. Organizáciám bude pri tomto poskytnutá potrebná súčinnosť a metodická podpora. Harmonogram implementácie, ako aj kontrola dosiahnutých cieľov budú kvartálne.

ZABEZPEČENIE IMPLEMENTÁCIE

Na zabezpečenie riadnej implementácie bude vytvorená a podľa potreby dopĺňaná pracovná skupina, ktorá bude úzko spolupracovať s dedikovanými osobami v jednotlivých organizáciách. Nevyhnutná je tiež spolupráca s Predsedníctvom SAV, ako aj rozličnými odbormi/referátmi v rámci Úradu SAV. 

Máte pripomienky alebo návrhy na zlepšenie?