• Rovnosť príležitostí (schválený plán rodovej rovnosti SAV – Gender Equality Policy, bezbariérový prístup, šlolenia pre manažment, atď)
  • Popularizačné aktivity, zapojenie verejnosti
  • Výber nových zamestnancov (OTMR)
  • Odporúčania na prechádzanie konfliktu záujmov pri výbere pracovníkov