1. viac otvoriť organizácie zahraničným pracovníkom

prekladom potrebných predpisov, dokumentov, formulárov do anglického jazyka, zlepšením komunikačných schopností v angličtine u technických a administratívnych pracovníkov

2. zjednotiť a formalizovať určité postupy

podávanie a prešetrovanie podnetov týkajúcich sa etických otázok, vybavovanie podnetov, sťažností, odvolaní, zálohovanie dát, ukladania a zdieľania dát, hodnotenie výskumných pracovníkov, nábor a výber výskumníkov, príprava potrebných interných predpisov (napr. v oblasti etických otázok, práv duševného vlastníctva a pod.)

3. podporiť kariérny rozvoj a poradenstvo a nepretržité vzdelávanie

príprava a zverejnenie kariérnych plánov, stratégií kariérneho rozvoja, schémy kariérneho poradenstva a mentoringu, manažérske školenia

4. sprístupniť potrebné dokumenty (novým) zamestnancom a zvýšiť informovanosť pracovníkov

príprava bilingválneho uvítacieho informačného balíčka, školenia vedcov v oblasti etických otázok, v oblasti práv duševného vlastníctva

5. zosúladiť procesy náboru a výberu výskumných pracovníkov s princípmi otvoreného, transparentného a spravodlivého náboru

(angl. Open, Transparent and Merit-Based Recruitment, OTM-R) – vypracovaním politiky OTM-R, prípravou potrebných šablón, príručiek, dokumentov, školením relevantných osôb, využívaním rôznych foriem náboru

6. analyzovať možnosti zlepšenia pracovných podmienok pre výskumníkov s osobitým dôrazom na vybrané skupiny

možnosti zlepšenia platových podmienok, uvoľnenia podmienok verejného obstarávania, zosúladenie rodiny a kariéry, prístup hendikepovaných výskumníkov, postavenie doktorandov a post-doktorandov