• Zosúladenie procesov náboru a výberu výskumných pracovníkov s princípmi otvoreného, transparentného a spravodlivého náboru
  • Odporúčania na predchádzanie konfliktu záujmov pri výbere pracovníkov
  • Vypracovanie politiky OTM-R
  • Školenie relevantných osôb
  • Využívanie rôznych foriem náboru
  • Príprava potrebných šablón, príručiek, dokumentov

Osobný dotazník:

Vzor pracovnej zmluvy:

Príručka nového zamestnanca SAV: