Preskočiť na obsah

Predstavenie stratégie HRS4R

Každý príjemca grantov rámcových projektov sa podpisom grantovej dohody zaväzuje k dodržiavaniu článku 32, ktorý stanovuje pravidlá zamestnávania vedeckých pracovníkov a zaisťovanie kvalitných pracovných podmienok. Článok 32 grantovej dohody zaväzuje príjemcov k dodržiavaniu zásad Európskej charty pre výskumných pracovníkov a Kódexu pravidiel pre ich zamestnávanie (ďalej Charty a Kódexu). Predovšetkým kladie dôraz na pracovné podmienky, transparentný nábor na základe kvalifikácie a skúseností a vytváranie priaznivého prostredia pre kariérny rozvoj.

Za účelom formalizácie článku 32 vytvorila Európska komisia stratégiu ľudských zdrojov vo výskume (Human Resources Strategy for Researchers, ďalej HRS4R). Inštitúcia, ktorá sa rozhodne stratégiu zaviesť, musí najskôr analyzovať nedostatky vo svojom fungovaní. Analýza nedostatkov (Gap Analysis) by mala pomôcť realisticky vyhodnotiť, aké zmeny je možné uskutočniť, a to aj s ohľadom na relevantnú národnú legislatívu. Na základe analýzy má byť vypracovaný akčný plán, ktorý by však mal byť predmetom hlbšej a sústavnej diskusie na všetkých úrovniach inštitúcie. Konkrétne ciele a návrhy na zlepšenie podmienok sú individuálne, záleží najmä na vnútornej organizácii, na činorodosti a schopnosti povereného tímu a samozrejme na vôli a počte zapojených zamestnancov. Implementácia akčného plánu musí byť vnútorne monitorovaná a v pravidelných intervaloch tiež kontrolovaná externými hodnotiteľmi. Európska komisia udeľuje známku kvality HRS4R rok po začatí celého procesu, pričom zohľadňuje koherenciu akčného plánu a jeho uskutočňovanie.